Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 10.126.982 20.082.973
Tekuća sredstva 17.965.583 12.013.579
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 609.385 648.603
Aktivna vremenska razgraničenja 463.790 188.900
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 28.092.565 32.096.552
Pasiva
Kapital 524.434 5.851.388
Osnovni kapital 332.000 1.012.000
Rezerve 312.932
Revalorizacione rezerve 4.077.150
Neraspoređeni dobitak 192.434 449.306
Rezervisanja 70.055 68.418
Dugoročne obaveze 17.013.428 7.064.630
Kratkoročne obaveze 10.484.648 19.112.116
Pasivna vremenska razgraničenja 66.659 105.360
Poslovna pasiva 28.092.565 32.096.552
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 22.961.082 9.074.936
EBITDA 1.890.636 1.403.019
Amortizacija 644.223 673.853
EBIT 1.246.413 729.166
Rashodi kamata 753.881 597.361
Dobitak prije poreza 492.532 131.805
Porezi iz dobitka 490.279 7.564
Neto dobitak 2.253 124.241
Prosječan broj zaposlenih 170,00 125,00
Prihod po zaposlenom 135.065,19 72.599,49
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.843.886 9.425.712
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.407.494 11.011.445
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 436.392 -1.585.733
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 20.000 986.148
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 23.761
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 20.000 962.387
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.719.000 3.780.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.214.610 2.550.026
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -495.610 1.229.974
Ukupni prilivi gotovine 25.582.886 14.191.860
Ukupni odlivi gotovine 25.622.104 13.585.232
Neto priliv (odliv) gotovine -39.218 606.628
Gotovina na početku obračunskog perioda 648.603 41.975
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 609.385 648.603