Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 184.465 184.582
Tekuća sredstva 10.369 10.176
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 81 158
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 194.834 194.758
Pasiva
Kapital 176.920 176.197
Osnovni kapital 169.644 169.644
Rezerve 4.103 4.103
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.173 2.450
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 17.914 18.561
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 194.834 194.758
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 920 1.619
Amortizacija 117 117
EBIT 803 1.502
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 803 1.502
Porezi iz dobitka 80 150
Neto dobitak 723 1.352
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.630 15.450
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.707 15.988
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -77 -538
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.630 15.450
Ukupni odlivi gotovine 18.707 15.988
Neto priliv (odliv) gotovine -77 -538
Gotovina na početku obračunskog perioda 158 696
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 81 158

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOOP-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0043
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 93,8556
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0429
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3835
Tržišna kapitalizacija 67.858
Prinos na aktivu (ROA) 0,37%
Prinos na kapital (ROE) 0,41%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 18.900