Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 11.228 4.700.162
Tekuća sredstva 338.837 401.357
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.217 3.005
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.229.192
Bilansna aktiva 1.579.257 5.101.519
Pasiva
Kapital 2.776.397
Osnovni kapital 3.928.322 3.928.322
Rezerve
Revalorizacione rezerve 920.537 920.537
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 306.871 306.871
Kratkoročne obaveze 1.272.386 2.018.251
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.579.257 5.101.519
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 0 33.724
EBITDA -3.681.083 -159.116
Amortizacija 94.974 127.578
EBIT -3.776.057 -286.694
Rashodi kamata 229.533 14.426
Dobitak prije poreza -4.005.590 -301.120
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.005.590 -301.120
Prosječan broj zaposlenih 9,00 11,00
Prihod po zaposlenom 0,00 3.065,82
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 276.234
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 275.827
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 407 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 276.234
Ukupni odlivi gotovine 275.827
Neto priliv (odliv) gotovine 407 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.809
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.216

Skraćeni finansijski pokazatelji [KURJ-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,0197
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0981
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 392.832
Prinos na aktivu (ROA) -119,91%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 42.392