Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LKMS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 370.661 370.661
Tekuća sredstva 32.885 32.885
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13 13
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 675.367 630.397
Poslovna aktiva 1.078.913 1.033.943
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 324.786 324.786
Rezerve 10.483 10.483
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.078.913 1.033.943
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.078.913 1.033.943
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -44.970 -50.264
Amortizacija 0 0
EBIT -44.970 -50.264
Rashodi kamata 0 281
Dobitak prije poreza -44.970 -50.545
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -44.970 -50.545
Prosječan broj zaposlenih 2,00 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 13 13
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13 13

Skraćeni finansijski pokazatelji [LKMS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1385
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0722
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 3.248
Prinos na aktivu (ROA) -4,26%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod