Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 558.040 482.380
Tekuća sredstva 1.313.343 1.270.861
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 44.564 93.263
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.871.383 1.753.241
Pasiva
Kapital 1.757.906 1.615.545
Osnovni kapital 670.415 670.415
Rezerve 87.645 87.645
Revalorizacione rezerve 119.250
Neraspoređeni dobitak 880.596 962.623
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 113.477 137.696
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.871.383 1.753.241
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.150.982 687.658
EBITDA 72.323 -35.849
Amortizacija 49.212 68.633
EBIT 23.111 -104.482
Rashodi kamata 0 656
Dobitak prije poreza 23.111 -105.138
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 23.111 -105.138
Prosječan broj zaposlenih 14,00 13,83
Prihod po zaposlenom 82.213,00 49.722,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.690.583 642.884
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.674.986 627.925
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 15.597 14.959
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 33.249
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 64.296 196
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -64.296 33.053
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.690.583 676.133
Ukupni odlivi gotovine 1.739.282 628.121
Neto priliv (odliv) gotovine -48.699 48.012
Gotovina na početku obračunskog perioda 93.263 45.251
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 44.564 93.263

Skraćeni finansijski pokazatelji [MART-R-A]

P/S 0,1555
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0400
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,7456
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,0443
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1018
Tržišna kapitalizacija 179.008
Prinos na aktivu (ROA) 1,28%
Prinos na kapital (ROE) 1,37%
Neto marža 2,01%
EBITDA marža 6,28%
Ukupan prihod 1.183.653