Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.287
Tekuća sredstva 1.208 183.925
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.208 16.453
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.208 185.212
Pasiva
Kapital -85.491 88.438
Osnovni kapital 1.223.089 1.223.089
Rezerve
Revalorizacione rezerve 159.529 159.529
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 86.699 96.774
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.208 185.212
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -172.642 -72.034
Amortizacija 1.287 587
EBIT -173.929 -72.621
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -173.929 -72.621
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -173.929 -72.621
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 45.000 75.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 60.245 66.548
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -15.245 8.452
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 45.000 75.000
Ukupni odlivi gotovine 60.245 66.548
Neto priliv (odliv) gotovine -15.245 8.452
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.453 8.001
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.208 16.453

Skraćeni finansijski pokazatelji [MEHA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1422
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,9142
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0699
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -1,8599
Tržišna kapitalizacija 159.002
Prinos na aktivu (ROA) -186,60%
Prinos na kapital (ROE) -11.803,80%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod