Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MEHA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.287 1.874
Tekuća sredstva 183.925 250.474
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.453 8.001
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 185.212 252.348
Pasiva
Kapital 88.438 161.059
Osnovni kapital 1.223.089 1.223.089
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 159.529 159.529
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 96.774 91.289
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 185.212 252.348
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -72.034 -67.613
Amortizacija 587 375
EBIT -72.621 -67.988
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -72.621 -67.988
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -72.621 -67.988
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 75.000 65.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 66.548 69.688
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.452 -4.688
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 75.000 65.000
Ukupni odlivi gotovine 66.548 69.688
Neto priliv (odliv) gotovine 8.452 -4.688
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.001 12.689
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.453 8.001

Skraćeni finansijski pokazatelji [MEHA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0594
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,1895
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0723
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,7979
Tržišna kapitalizacija 159.002
Prinos na aktivu (ROA) -33,19%
Prinos na kapital (ROE) -58,21%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod