Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 9.945.916 10.653.561
Tekuća sredstva 6.112.454 7.306.122
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 994.094 710.363
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 16.058.370 17.959.683
Pasiva
Kapital 11.179.587 10.444.390
Osnovni kapital 857.645 857.645
Rezerve 225.763 112.907
Revalorizacione rezerve 4.348.223 4.817.210
Neraspoređeni dobitak 5.747.956 4.656.628
Rezervisanja 54.969 61.956
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.799.735 7.445.132
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 16.058.370 17.959.683
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 24.269.967 23.252.145
EBITDA 1.500.824 2.584.771
Amortizacija 747.994 918.260
EBIT 752.830 1.666.511
Rashodi kamata 0 39.796
Dobitak prije poreza 752.830 1.626.715
Porezi iz dobitka 17.633 -34.058
Neto dobitak 735.197 1.660.773
Prosječan broj zaposlenih 89,00 97,00
Prihod po zaposlenom 272.696,26 239.712,84
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.439.211 26.979.843
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.141.471 25.755.806
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 297.740 1.224.037
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 48.181 30.238
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 62.190 60.106
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -14.009 -29.868
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.034.574
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -1.034.574
Ukupni prilivi gotovine 28.487.392 27.010.081
Ukupni odlivi gotovine 28.203.661 26.850.486
Neto priliv (odliv) gotovine 283.731 159.595
Gotovina na početku obračunskog perioda 710.363 550.768
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 994.094 710.363

Skraćeni finansijski pokazatelji [METL-R-A]

P/S 0,5076
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1504
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,7550
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,2871
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,1019
Tržišna kapitalizacija 12.318.261
Prinos na aktivu (ROA) 4,32%
Prinos na kapital (ROE) 6,80%
Neto marža 3,03%
EBITDA marža 6,18%
Ukupan prihod 25.631.009