Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 9.656.130 9.945.916
Tekuća sredstva 11.978.585 6.112.454
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.074.754 994.094
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 21.634.715 16.058.370
Pasiva
Kapital 16.451.711 11.179.587
Osnovni kapital 4.888.199 857.645
Rezerve 285.972 225.763
Revalorizacione rezerve 3.923.069 4.348.223
Neraspoređeni dobitak 7.354.471 5.747.956
Rezervisanja 2.268.723 54.969
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.914.281 4.799.735
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 21.634.715 16.058.370
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 27.416.094 24.269.967
EBITDA 2.441.907 1.500.824
Amortizacija 758.511 747.994
EBIT 1.683.396 752.830
Rashodi kamata 33.376 0
Dobitak prije poreza 1.650.020 752.830
Porezi iz dobitka 408.450 17.633
Neto dobitak 1.241.570 735.197
Prosječan broj zaposlenih 80,00 89,00
Prihod po zaposlenom 342.701,18 272.696,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.959.510 28.439.211
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 29.386.378 28.141.471
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.426.868 297.740
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.669 48.181
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 526.695 62.190
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -523.026 -14.009
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.030.554
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.030.554 0
Ukupni prilivi gotovine 30.993.733 28.487.392
Ukupni odlivi gotovine 29.913.073 28.203.661
Neto priliv (odliv) gotovine 1.080.660 283.731
Gotovina na početku obračunskog perioda 994.094 710.363
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.074.754 994.094

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [METL-R-A]

P/S 0,4493
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2540
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,9215
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,3656
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7488
Tržišna kapitalizacija 12.318.261
Prinos na aktivu (ROA) 6,59%
Prinos na kapital (ROE) 8,99%
Neto marža 4,53%
EBITDA marža 8,91%
Ukupan prihod 29.786.377
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.