Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
METL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 10.653.561 9.319.207
Tekuća sredstva 7.306.122 4.615.672
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 710.363 550.768
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 17.959.683 13.934.879
Pasiva
Kapital 10.444.390 6.487.756
Osnovni kapital 857.645 857.645
Rezerve 112.907 85.765
Revalorizacione rezerve 4.817.210 3.117.689
Neraspoređeni dobitak 4.656.628 2.426.657
Rezervisanja 70.161 116.972
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 7.445.132 7.330.151
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 17.959.683 13.934.879
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 23.252.145 18.058.362
EBITDA 2.584.771 944.945
Amortizacija 918.260 1.008.174
EBIT 1.666.511 -63.229
Rashodi kamata 39.796 81.567
Dobitak prije poreza 1.626.715 -144.796
Porezi iz dobitka -34.058 -60.715
Neto dobitak 1.660.773 -84.081
Prosječan broj zaposlenih 97,00 105,00
Prihod po zaposlenom 239.712,84 171.984,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.979.843 20.997.722
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.755.806 19.344.432
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.224.037 1.653.290
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 30.238 16.026
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 60.106 402.282
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -29.868 -386.256
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.034.574 785.714
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.034.574 -785.714
Ukupni prilivi gotovine 27.010.081 21.013.748
Ukupni odlivi gotovine 26.850.486 20.532.428
Neto priliv (odliv) gotovine 159.595 481.320
Gotovina na početku obračunskog perioda 550.768 69.448
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 710.363 550.768

Skraćeni finansijski pokazatelji [METL-R-A]

P/S 0,0929
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,9364
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,3014
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 12,1780
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2069
Tržišna kapitalizacija 2.161.265
Prinos na aktivu (ROA) 10,41%
Prinos na kapital (ROE) 19,62%
Neto marža 7,14%
EBITDA marža 11,12%
Ukupan prihod 26.154.186