Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 3.531.730 3.631.007
Tekuća sredstva 309.179 384.525
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 931 717
Kratkoročna razgraničenja 44
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 3.840.909 4.015.532
Pasiva
Kapital 2.652.508 2.787.041
Osnovni kapital 260.754 260.754
Rezerve 254 254
Revalorizacione rezerve 2.949.177 2.983.139
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 672.737 672.737
Kratkoročne obaveze 515.664 555.754
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.840.909 4.015.532
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 2.580 346.109
EBITDA -27.682 -64.265
Amortizacija 99.277 99.277
EBIT -126.959 -163.542
Rashodi kamata 4.178 3.566
Dobitak prije poreza -131.137 -167.108
Porezi iz dobitka 3.396 3.396
Neto dobitak -100.570 -136.541
Prosječan broj zaposlenih 4,00 8,00
Prihod po zaposlenom 645,00 43.263,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 114.867 358.560
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 52.450 478.692
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 62.417 -120.132
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 13.290 182.832
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 75.493 72.630
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -62.203 110.202
Ukupni prilivi gotovine 128.157 541.392
Ukupni odlivi gotovine 127.943 551.322
Neto priliv (odliv) gotovine 214 -9.930
Gotovina na početku obračunskog perioda 717 10.647
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 931 717

Skraćeni finansijski pokazatelji [MLPR-R-A]

P/S 60,6405
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3857
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,5557
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 10,1725
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0590
Tržišna kapitalizacija 156.452
Prinos na aktivu (ROA) -2,56%
Prinos na kapital (ROE) -3,70%
Neto marža -3.898,06%
EBITDA marža -1.072,95%
Ukupan prihod 60.270