Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.254.703 1.347.554
Tekuća sredstva 1.945.598 384.773
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 58.355 89.454
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 3.221.870 1.755.176
Pasiva
Kapital 604.175 559.268
Osnovni kapital 2.528.107 2.528.107
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 52.334 7.427
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.617.583 1.195.796
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.221.870 1.755.176
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 3.091.054 1.036.737
EBITDA 160.445 139.253
Amortizacija 92.851 93.032
EBIT 67.594 46.221
Rashodi kamata 21.406 33.616
Dobitak prije poreza 46.188 12.605
Porezi iz dobitka 1.281 5.178
Neto dobitak 44.907 7.427
Prosječan broj zaposlenih 165,00 1.792,00
Prihod po zaposlenom 18.733,66 578,54
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.769.811 2.555.011
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.213.712 1.953.437
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -443.901 601.574
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.120.802 1.049.370
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 708.000 1.599.370
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 412.802 -550.000
Ukupni prilivi gotovine 3.890.613 3.604.381
Ukupni odlivi gotovine 3.921.712 3.552.807
Neto priliv (odliv) gotovine -31.099 51.574
Gotovina na početku obračunskog perioda 89.454 37.880
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 58.355 89.454

Skraćeni finansijski pokazatelji [MLPS-R-A]

P/S 0,1063
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0178
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,3185
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2390
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5440
Tržišna kapitalizacija 328.654
Prinos na aktivu (ROA) 1,80%
Prinos na kapital (ROE) 7,72%
Neto marža 1,45%
EBITDA marža 5,19%
Ukupan prihod 3.218.115