Meridian a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MRDN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MRDN-R-A 201830.4.2019.650.0000,0880   22.5.2019.21.5.2019.
MRDN-R-A 201618.12.2018.560.0000,0758  10.1.2019.8.1.2019.4.1.2019.
MRDN-R-A 20155.4.2016.350.0000,0446  3.5.2016.28.4.2016.27.4.2016.
MRDN-R-A 20108.4.2014.294.0000,0375  30.4.2014.29.4.2014.25.4.2014.
MRDN-R-A 201018.4.2012.250.0000,0319  10.5.2012.9.5.2012.4.5.2012.
MRDN-R-A 200828.4.2009.  1.568.5160,2000 20.5.2009.18.5.2009.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 8.008.289 7.666.081
Tekuća sredstva 11.384.793 9.154.221
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.187.717 340.993
Aktivna vremenska razgraničenja 1.512.974 1.532.531
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 19.393.082 16.820.302
Pasiva
Kapital 11.480.479 11.134.971
Osnovni kapital 7.842.578 7.842.578
Rezerve 913.956 913.956
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.576.645 2.263.673
Rezervisanja 914.256 319.256
Dugoročne obaveze 1.333.692 288.470
Kratkoročne obaveze 5.664.655 5.077.605
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 19.393.082 16.820.302
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 10.814.004 9.414.067
EBITDA 1.298.310 1.322.545
Amortizacija 405.036 591.099
EBIT 893.274 731.446
Rashodi kamata 72.662 67.228
Dobitak prije poreza 820.612 664.218
Porezi iz dobitka 127.190 75.059
Neto dobitak 693.422 589.159
Prosječan broj zaposlenih 142,00 138,00
Prihod po zaposlenom 76.154,96 68.217,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 135.587.509 121.524.517
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 133.147.494 121.760.215
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.440.015 -235.698
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 60.497 37.079
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 513.126 499.760
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -452.629 -462.681
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.788.955 34.794.763
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 8.929.617 34.072.029
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.140.662 722.734
Ukupni prilivi gotovine 143.436.961 156.356.359
Ukupni odlivi gotovine 142.590.237 156.332.004
Neto priliv (odliv) gotovine 846.724 24.355
Gotovina na početku obračunskog perioda 340.993 316.638
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.187.717 340.993

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRDN-R-A]

P/S 0,4496
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0884
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,0122
Dividenda po akciji 0,0829
Racio plaćanja dividende 0,9374
Dividendna stopa 13,37%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4639
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4235
Tržišna kapitalizacija 4.862.398
Prinos na aktivu (ROA) 3,83%
Prinos na kapital (ROE) 6,13%
Neto marža 6,41%
EBITDA marža 12,01%
Ukupan prihod 11.298.795