Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 435.929 474.638
Tekuća sredstva 394.021 428.536
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.041 874
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 829.950 903.174
Pasiva
Kapital -67.279 -76.182
Osnovni kapital 462.621 462.621
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.903 10.659
Rezervisanja 5.513 5.202
Dugoročne obaveze 157.076 158.109
Kratkoročne obaveze 734.640 816.045
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 829.950 903.174
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 332.184 182.389
EBITDA 48.699 59.810
Amortizacija 38.708 47.916
EBIT 9.991 11.894
Rashodi kamata 89 36
Dobitak prije poreza 9.902 11.858
Porezi iz dobitka 999 1.199
Neto dobitak 8.903 10.659
Prosječan broj zaposlenih 4,00 5,00
Prihod po zaposlenom 83.046,00 36.477,80
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 388.600 213.730
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 388.433 204.306
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 167 9.424
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 11.002
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -11.002
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 388.600 213.730
Ukupni odlivi gotovine 388.433 215.308
Neto priliv (odliv) gotovine 167 -1.578
Gotovina na početku obračunskog perioda 874 2.452
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.041 874

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTKS-R-A]

P/S 0,1950
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0192
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,2747
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,1454
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,9627
Tržišna kapitalizacija 64.767
Prinos na aktivu (ROA) 1,03%
Prinos na kapital (ROE) -12,41%
Neto marža 2,68%
EBITDA marža 14,66%
Ukupan prihod 298.214