Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.506.788 2.559.256
Tekuća sredstva 1.090.423 1.009.642
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.056 16.488
Kratkoročna razgraničenja 262.925
Bilansna aktiva 3.597.211 3.568.898
Pasiva
Kapital 2.731.060 2.728.824
Osnovni kapital 10.779.609 10.779.609
Rezerve 2.769 2.769
Revalorizacione rezerve 1.871.495 1.871.495
Neraspoređeni dobitak 2.705 298.917
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 196.652 39.573
Kratkoročne obaveze 669.499 800.501
Kratkoročna razgraničenja 224.722
Bilansna pasiva 3.597.211 3.568.898
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.078.404 1.141.606
EBITDA 121.521 107.784
Amortizacija 88.336 92.106
EBIT 33.185 15.678
Rashodi kamata 30.480 201
Dobitak prije poreza 2.705 15.477
Porezi iz dobitka 271 1.548
Neto dobitak 2.434 13.929
Prosječan broj zaposlenih 43,00 38,00
Prihod po zaposlenom 25.079,16 30.042,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.120.052 1.468.093
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.600.484 1.477.988
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -480.432 -9.895
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 465.000 26.206
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 26.835
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 465.000 -629
Ukupni prilivi gotovine 1.585.052 1.494.299
Ukupni odlivi gotovine 1.600.484 1.504.823
Neto priliv (odliv) gotovine -15.432 -10.524
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.488 27.012
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.056 16.488

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTNO-R-A]

P/S 2,7589
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1.222,3386
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2534
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0894
Tržišna kapitalizacija 2.975.172
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,09%
Neto marža 0,23%
EBITDA marža 11,27%
Ukupan prihod 1.337.221