Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 558.382 2.506.788
Tekuća sredstva 2.952.342 1.090.423
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 975.292 1.056
Kratkoročna razgraničenja 65.093
Bilansna aktiva 3.510.724 3.597.211
Pasiva
Kapital 2.907.918 2.731.060
Osnovni kapital 10.779.609 10.779.609
Rezerve 2.769 2.769
Revalorizacione rezerve 1.871.495 1.871.495
Neraspoređeni dobitak 478.011 301.153
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 155.480 196.652
Kratkoročne obaveze 447.326 669.499
Kratkoročna razgraničenja 55.636
Bilansna pasiva 3.510.724 3.597.211
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 989.200 1.078.404
EBITDA 289.863 121.521
Amortizacija 112.831 88.336
EBIT 177.032 33.185
Rashodi kamata 175 30.480
Dobitak prije poreza 176.857 2.705
Porezi iz dobitka 17.686 271
Neto dobitak 159.171 2.434
Prosječan broj zaposlenih 39,00 43,00
Prihod po zaposlenom 25.364,10 25.079,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.310.504 1.120.052
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.063.083 1.600.484
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -752.579 -480.432
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.032.987
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.032.987 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 124.300 465.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 430.472
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -306.172 465.000
Ukupni prilivi gotovine 3.467.791 1.585.052
Ukupni odlivi gotovine 2.493.555 1.600.484
Neto priliv (odliv) gotovine 974.236 -15.432
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.056 16.488
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 975.292 1.056

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTNO-R-A]

P/S 3,0077
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0148
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,6917
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2698
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0231
Tržišna kapitalizacija 2.975.172
Prinos na aktivu (ROA) 4,48%
Prinos na kapital (ROE) 5,65%
Neto marža 16,09%
EBITDA marža 29,30%
Ukupan prihod 1.666.221