Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 1.465.024 1.247.627
Tekuća sredstva 841.241 405.217
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 53.568 73.065
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.306.265 1.652.844
Pasiva
Kapital 1.294.880 1.110.620
Osnovni kapital 803.927 803.927
Rezerve 23.257 23.257
Revalorizacione rezerve 63.200
Neraspoređeni dobitak 467.696 220.236
Rezervisanja 15.041 13.000
Dugoročne obaveze 254.785 13.813
Kratkoročne obaveze 741.559 515.411
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.306.265 1.652.844
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 1.356.168 1.391.476
EBITDA 625.819 574.121
Amortizacija 120.626 71.158
EBIT 505.193 502.963
Rashodi kamata 208.876 303.314
Dobitak prije poreza 296.317 199.649
Porezi iz dobitka 19.918 0
Neto dobitak 276.399 199.649
Prosječan broj zaposlenih 16,00 11,00
Prihod po zaposlenom 84.760,50 126.497,82
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.442.464 1.545.803
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.718.140 1.236.714
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -275.676 309.089
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 373.960
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 117.781 240.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 256.179 -240.000
Ukupni prilivi gotovine 1.816.424 1.545.803
Ukupni odlivi gotovine 1.835.921 1.476.714
Neto priliv (odliv) gotovine -19.497 69.089
Gotovina na početku obračunskog perioda 73.065 3.976
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 53.568 73.065

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [NMTL-R-A]

P/S 0,1778
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3438
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,8726
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6107
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1863
Tržišna kapitalizacija 241.178
Prinos na aktivu (ROA) 13,96%
Prinos na kapital (ROE) 22,98%
Neto marža 20,38%
EBITDA marža 46,15%
Ukupan prihod 1.816.376
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.