Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 655.232 703.826
Tekuća sredstva
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 655.232 703.826
Pasiva
Kapital 655.232 703.826
Osnovni kapital 655.232 703.826
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 655.232 703.826
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 27.535 122.246
EBITDA 0 0
Amortizacija 0 0
EBIT 0 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 0 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.535 122.246
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.535 123.746
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -1.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 27.535 122.246
Ukupni odlivi gotovine 27.535 123.746
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -1.500
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.500
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda