Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PDNK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 9.332.436 9.975.872
Tekuća sredstva 11.609.045 13.524.517
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 69.976 414.514
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 20.941.481 23.500.389
Pasiva
Kapital 5.057.794 5.105.845
Osnovni kapital 8.083.304 8.083.304
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 403.771 799.689
Kratkoročne obaveze 15.479.916 17.594.855
Pasivna vremenska razgraničenja 3.750 32.226
Poslovna pasiva 20.941.481 23.500.389
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 11.345.869 8.650.962
EBITDA 859.667 713.367
Amortizacija 828.675 1.022.120
EBIT 30.992 -308.753
Rashodi kamata 79.043 137.714
Dobitak prije poreza -48.051 -446.467
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -48.051 -446.467
Prosječan broj zaposlenih 49,00 49,00
Prihod po zaposlenom 231.548,35 176.550,24
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.393.730 9.539.403
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.008.832 11.316.284
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.384.898 -1.776.881
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.331
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 5.331
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 730.070 4.949.358
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.459.506 3.021.837
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.729.436 1.927.521
Ukupni prilivi gotovine 12.123.800 14.494.092
Ukupni odlivi gotovine 12.468.338 14.338.121
Neto priliv (odliv) gotovine -344.538 155.971
Gotovina na početku obračunskog perioda 414.514 258.543
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 69.976 414.514

Skraćeni finansijski pokazatelji [PDNK-R-A]

P/S 0,0712
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0059
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -16,8223
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6257
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1598
Tržišna kapitalizacija 808.330
Prinos na aktivu (ROA) -0,22%
Prinos na kapital (ROE) -0,95%
Neto marža -0,42%
EBITDA marža 7,58%
Ukupan prihod 9.295.901