Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 20.003.224 18.500.137
Tekuća sredstva 30.017.724 31.468.508
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 305.740 1.306.332
Kratkoročna razgraničenja 1.296.409 996.127
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 50.020.948 49.968.645
Pasiva
Kapital 24.343.652 24.012.869
Osnovni kapital 10.460.380 10.460.380
Rezerve 5.232.123 5.232.123
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.651.149 8.320.366
Rezervisanja 72.139 70.983
Dugoročne obaveze 2.893.865 279.332
Kratkoročne obaveze 22.711.292 25.605.461
Kratkoročna razgraničenja 203.755 431.209
Bilansna pasiva 50.020.948 49.968.645
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 20.770.693 25.932.018
EBITDA 2.766.340 2.350.662
Amortizacija 1.626.829 1.567.446
EBIT 1.139.511 783.216
Rashodi kamata 491.927 522.596
Dobitak prije poreza 647.584 260.620
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 647.584 260.620
Prosječan broj zaposlenih 250,00 288,00
Prihod po zaposlenom 83.082,77 90.041,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.349.078 31.409.444
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.962.822 28.726.237
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.386.256 2.683.207
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 9.106.198 11.617.993
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 12.261.462 12.468.991
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.155.264 -850.998
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 42.307.297 56.183.353
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 41.534.955 57.058.521
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 772.342 -875.168
Ukupni prilivi gotovine 76.762.573 99.210.790
Ukupni odlivi gotovine 77.759.239 98.253.749
Neto priliv (odliv) gotovine -996.666 957.041
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.306.332 359.731
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 166 270
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 4.092 10.710
Gotovina na kraju obračunskog perioda 305.740 1.306.332