Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 70.787.828 72.278.026
Tekuća sredstva 11.880.049 10.640.769
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 860.783 740.234
Kratkoročna razgraničenja 2.100.525 1.847.977
Bilansna aktiva 82.667.877 82.918.795
Pasiva
Kapital 65.829.904 64.140.992
Osnovni kapital 38.754.233 38.754.233
Rezerve
Revalorizacione rezerve 27.064.047 27.641.074
Neraspoređeni dobitak 2.265.939 1.359.302
Rezervisanja 1.273.875 992.661
Dugoročne obaveze 2.188.359 1.026.946
Kratkoročne obaveze 13.292.989 16.650.291
Kratkoročna razgraničenja 1.379.124 3.272.646
Bilansna pasiva 82.667.877 82.918.795
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 72.876.326 68.012.018
EBITDA 5.343.545 4.858.302
Amortizacija 3.412.502 3.322.105
EBIT 1.931.043 1.536.197
Rashodi kamata 203.670 176.900
Dobitak prije poreza 1.727.373 1.359.297
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.727.373 1.359.297
Prosječan broj zaposlenih 2.545,00 2.519,00
Prihod po zaposlenom 28.635,10 26.999,61
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 90.459.143 85.228.026
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 89.379.787 81.100.650
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.079.356 4.127.376
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 110.796 455.254
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.155.702 2.679.715
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.044.906 -2.224.461
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 43.924.684 30.841.615
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 42.839.573 32.729.784
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.085.111 -1.888.169
Ukupni prilivi gotovine 134.494.623 116.524.895
Ukupni odlivi gotovine 134.375.062 116.510.149
Neto priliv (odliv) gotovine 119.561 14.746
Gotovina na početku obračunskog perioda 740.234 725.197
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2.201 332
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.213 41
Gotovina na kraju obračunskog perioda 860.783 740.234

Skraćeni finansijski pokazatelji [POST-R-A]

P/S 0,0638
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0446
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,6922
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6987
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0706
Tržišna kapitalizacija 4.650.508
Prinos na aktivu (ROA) 2,09%
Prinos na kapital (ROE) 2,66%
Neto marža 2,37%
EBITDA marža 7,33%
Ukupan prihod 77.811.801