Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 71.202 71.202
Tekuća sredstva 3.711.194 3.707.943
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.330 1.079
Kratkoročna razgraničenja 4.983 4.983
Bilansna aktiva 3.782.396 3.779.145
Pasiva
Kapital -656.676 -661.385
Osnovni kapital 6.957.286 6.957.286
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.709
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.439.072 4.440.530
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.782.396 3.779.145
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 5.232 -15.948
Amortizacija 0 0
EBIT 5.232 -15.948
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 5.232 -15.948
Porezi iz dobitka 523 0
Neto dobitak 4.709 -15.948
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.000 18.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.749 20.448
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.251 -2.448
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.000 18.000
Ukupni odlivi gotovine 14.749 20.448
Neto priliv (odliv) gotovine 3.251 -2.448
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.079 3.527
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.330 1.079

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRHR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0007
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0944
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,12%
Prinos na kapital (ROE) -0,71%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 18.000