Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PRMT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 15.628.837 13.805.625
Tekuća sredstva 2.064.719 2.122.305
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19.860 19.860
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 17.693.556 15.927.930
Pasiva
Kapital 9.091.944 9.016.233
Osnovni kapital 9.679.203 9.679.203
Rezerve
Revalorizacione rezerve 237.367 237.367
Neraspoređeni dobitak 1.596.565 1.520.854
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 827.297 1.202.997
Kratkoročne obaveze 7.774.315 5.708.700
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 17.693.556 15.927.930
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 569.691 517.330
Amortizacija 226.788 163.679
EBIT 342.903 353.651
Rashodi kamata 254.912 295.312
Dobitak prije poreza 87.991 58.339
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 87.991 58.339
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 719.206 638.650
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 404.108 316.995
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 315.098 321.655
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 60.602
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 60.602 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 375.700 321.766
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -375.700 -321.766
Ukupni prilivi gotovine 779.808 638.650
Ukupni odlivi gotovine 779.808 638.761
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -111
Gotovina na početku obračunskog perioda 19.860 19.971
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 19.860 19.860

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRMT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0091
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 11,0002
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9393
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1065
Tržišna kapitalizacija 967.920
Prinos na aktivu (ROA) 0,52%
Prinos na kapital (ROE) 0,97%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 631.169