Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 162.507 162.507
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Kratkoročna razgraničenja 160.007 160.007
Gubitak iznad visine kapitala 5.184.111 5.172.111
Bilansna aktiva 5.346.618 5.334.618
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.346.618 5.334.618
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 5.346.618 5.334.618
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -12.000 -13.817
Amortizacija 0 0
EBIT -12.000 -13.817
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -12.000 -13.817
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -12.000 -13.817
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 560 1.327
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 560 1.941
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -614
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 560 1.327
Ukupni odlivi gotovine 560 1.941
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -614
Gotovina na početku obračunskog perioda 614
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [RADB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0031
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0324
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 389
Prinos na aktivu (ROA) -0,22%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod