Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RAOP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 44.220.023 46.758.145
Tekuća sredstva 5.284.118 7.274.616
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 20.931 22.602
Aktivna vremenska razgraničenja 16.022 100.315
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 49.504.141 54.032.761
Pasiva
Kapital 30.996.303 38.553.944
Osnovni kapital 34.831.144 38.971.275
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.722.800 3.722.800
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 8.532.971 1.736.459
Kratkoročne obaveze 9.974.867 13.742.358
Pasivna vremenska razgraničenja 48.748 96.939
Poslovna pasiva 49.504.141 54.032.761
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 2.385.725 3.094.793
EBITDA -4.932.175 -1.530.685
Amortizacija 2.437.964 2.532.756
EBIT -7.370.139 -4.063.441
Rashodi kamata 187.502 76.690
Dobitak prije poreza -7.557.641 -4.140.131
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -7.557.641 -4.140.131
Prosječan broj zaposlenih 271,00 302,00
Prihod po zaposlenom 8.803,41 10.247,66
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.901.074 5.348.296
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.878.131 5.669.615
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -977.057 -321.319
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 61.920 26.241
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 61.920 26.241
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 86.534 55.556
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 913.466 -55.556
Ukupni prilivi gotovine 3.962.994 5.374.537
Ukupni odlivi gotovine 3.964.665 5.725.171
Neto priliv (odliv) gotovine -1.671 -350.634
Gotovina na početku obračunskog perioda 22.602 373.236
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 20.931 22.602

Skraćeni finansijski pokazatelji [RAOP-R-A]

P/S 0,0015
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2170
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0005
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8899
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0001
Tržišna kapitalizacija 3.483
Prinos na aktivu (ROA) -14,60%
Prinos na kapital (ROE) -21,73%
Neto marža -316,79%
EBITDA marža -206,74%
Ukupan prihod 863.404