Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RATA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 743
Tekuća sredstva 1.879.158 21.807.194
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 201.515 390.333
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 4.910.686
Poslovna aktiva 6.790.587 21.807.194
Pasiva
Kapital 13.860.258
Osnovni kapital 16.992.244 16.997.757
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.309.181
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 6.790.587 7.946.936
Pasivna vremenska razgraničenja 2.273 105.035
Poslovna pasiva 6.790.587 21.807.194
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -18.770.794 -135.225
Amortizacija 149 0
EBIT -18.770.943 -135.225
Rashodi kamata 1 1
Dobitak prije poreza -18.770.944 -135.226
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -18.770.944 -135.226
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.552 25.112
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 195.370 164.241
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -188.818 -139.129
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.552 25.112
Ukupni odlivi gotovine 195.370 164.241
Neto priliv (odliv) gotovine -188.818 -139.129
Gotovina na početku obračunskog perioda 390.333 529.462
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 201.515 390.333

Skraćeni finansijski pokazatelji [RATA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,1047
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0004
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 6.797
Prinos na aktivu (ROA) -131,28%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 7.360