Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RFUM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RFUM-R-A 200816.12.2009.767.8870,0038  1.2.2010.7.1.2010.31.12.2009.
RFUM-R-A 200716.12.2009.1.164.2770,0057  1.2.2010.7.1.2010.31.12.2009.
RFUM-R-A 2006 133.1290,0007  26.11.2007.19.11.2007.15.11.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 85.607.998 87.191.898
Tekuća sredstva 38.003.057 38.709.626
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 53.487 54.798
Aktivna vremenska razgraničenja 20.619 17.093
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 123.611.055 125.901.524
Pasiva
Kapital 112.839.872 115.358.455
Osnovni kapital 203.487.123 203.487.123
Rezerve
Revalorizacione rezerve 16.796.030 16.908.640
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 9.158.837 9.159.660
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.612.346 1.383.409
Pasivna vremenska razgraničenja 104.000 104.000
Poslovna pasiva 123.611.055 125.901.524
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 10.151.730 10.564.872
EBITDA 358.175 -36.944.751
Amortizacija 2.876.754 4.720.483
EBIT -2.518.579 -41.665.234
Rashodi kamata 3 2.413
Dobitak prije poreza -2.518.582 -41.667.647
Porezi iz dobitka 0 -3.374.913
Neto dobitak -2.518.582 -38.292.734
Prosječan broj zaposlenih 235,00 264,00
Prihod po zaposlenom 43.198,85 40.018,45
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.101.246 11.336.673
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.877.227 10.072.202
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.224.019 1.264.471
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 66.667 86.296
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.290.503 1.350.555
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.223.836 -1.264.259
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 11.167.913 11.422.969
Ukupni odlivi gotovine 11.167.730 11.422.757
Neto priliv (odliv) gotovine 183 212
Gotovina na početku obračunskog perioda 54.798 56.063
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.494 1.477
Gotovina na kraju obračunskog perioda 53.487 54.798

Skraćeni finansijski pokazatelji [RFUM-R-A]

P/S 1,7238
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0124
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,9483
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5545
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1551
Tržišna kapitalizacija 17.499.893
Prinos na aktivu (ROA) -2,02%
Prinos na kapital (ROE) -2,21%
Neto marža -24,81%
EBITDA marža 3,53%
Ukupan prihod 10.589.866