Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RFUM-R-A 200816.12.2009.767.8870,0038  1.2.2010.7.1.2010.31.12.2009.
RFUM-R-A 200716.12.2009.1.164.2770,0057  1.2.2010.7.1.2010.31.12.2009.
RFUM-R-A 2006 133.1290,0007  26.11.2007.19.11.2007.15.11.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 81.297.840 83.725.076
Tekuća sredstva 38.706.445 38.158.804
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 52.402 51.989
Kratkoročna razgraničenja 23.845 5.285
Bilansna aktiva 120.004.285 121.883.880
Pasiva
Kapital 109.259.478 111.301.628
Osnovni kapital 203.487.123 203.487.123
Rezerve
Revalorizacione rezerve 16.674.521 16.695.185
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 9.152.439 9.150.934
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.592.368 1.431.318
Kratkoročna razgraničenja 10.230 31.460
Bilansna pasiva 120.004.285 121.883.880
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 10.107.150 9.630.170
EBITDA 860.807 1.328.052
Amortizacija 2.900.358 2.860.438
EBIT -2.039.551 -1.532.386
Rashodi kamata 2.599 5.858
Dobitak prije poreza -2.042.150 -1.538.244
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.042.150 -1.538.244
Prosječan broj zaposlenih 183,00 198,00
Prihod po zaposlenom 55.230,33 48.637,22
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.333.704 9.935.892
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.701.652 9.237.494
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 632.052 698.398
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 15.168 1.910.594
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 646.772 2.604.730
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -631.604 -694.136
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 10.348.872 11.846.486
Ukupni odlivi gotovine 10.348.424 11.842.224
Neto priliv (odliv) gotovine 448 4.262
Gotovina na početku obračunskog perioda 51.989 53.487
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 35 5.760
Gotovina na kraju obračunskog perioda 52.402 51.989

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [RFUM-R-A]

P/S 2,1140
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0100
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,4626
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5369
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1956
Tržišna kapitalizacija 21.366.148
Prinos na aktivu (ROA) -1,69%
Prinos na kapital (ROE) -1,85%
Neto marža -20,21%
EBITDA marža 8,52%
Ukupan prihod 10.607.134
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.