Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 487.039.593 489.415.718
Tekuća sredstva 102.433.159 71.666.261
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.463.852 1.825.071
Kratkoročna razgraničenja 3.894.655 5.451.965
Bilansna aktiva 592.921.654 563.985.864
Pasiva
Kapital 455.412.156 444.636.830
Osnovni kapital 379.959.879 379.959.879
Rezerve 95.280 95.280
Revalorizacione rezerve 67.959.495 74.568.986
Neraspoređeni dobitak 17.384.817 9.896.307
Rezervisanja 7.695.450 6.235.196
Dugoročne obaveze 56.582.286 18.751.954
Kratkoročne obaveze 57.481.138 78.634.922
Kratkoročna razgraničenja 204.357
Bilansna pasiva 592.921.654 563.985.864
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 157.477.899 115.955.504
EBITDA 49.213.584 31.594.571
Amortizacija 36.279.444 30.817.157
EBIT 12.934.140 777.414
Rashodi kamata 2.680.168 699.604
Dobitak prije poreza 10.253.972 77.810
Porezi iz dobitka -521.354 -465.594
Neto dobitak 10.775.326 543.404
Prosječan broj zaposlenih 1.893,00 1.945,00
Prihod po zaposlenom 83.189,59 59.617,23
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 164.660.326 141.786.402
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 158.194.622 131.756.004
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 6.465.704 10.030.398
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 14.625 647
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 17.416.853 12.465.177
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -17.402.228 -12.464.530
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.500.000 10.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.924.695 6.031.079
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.575.305 3.968.921
Ukupni prilivi gotovine 180.174.951 151.787.049
Ukupni odlivi gotovine 180.536.170 150.252.260
Neto priliv (odliv) gotovine -361.219 1.534.789
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.825.071 290.282
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.463.852 1.825.071

Skraćeni finansijski pokazatelji [RITE-R-A]

P/S 0,0579
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0284
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,8463
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1986
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0200
Tržišna kapitalizacija 9.119.037
Prinos na aktivu (ROA) 1,86%
Prinos na kapital (ROE) 2,39%
Neto marža 6,84%
EBITDA marža 31,25%
Ukupan prihod 171.151.561