Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 500.713.853 487.039.593
Tekuća sredstva 94.638.400 102.433.159
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.897.970 1.463.852
Kratkoročna razgraničenja 8.177.803 3.894.655
Bilansna aktiva 598.844.253 592.921.654
Pasiva
Kapital 447.491.938 446.907.061
Osnovni kapital 379.959.879 379.959.879
Rezerve 7.670.404 7.300.529
Revalorizacione rezerve 62.089.082 67.959.495
Neraspoređeni dobitak 6.455.290 10.357.188
Rezervisanja 8.169.296 7.695.450
Dugoročne obaveze 46.734.418 56.582.286
Kratkoročne obaveze 80.548.241 65.986.233
Kratkoročna razgraničenja 36.553 204.357
Bilansna pasiva 598.844.253 592.921.654
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 165.417.842 157.477.899
EBITDA 36.374.114 49.213.584
Amortizacija 33.183.327 36.279.444
EBIT 3.190.787 12.934.140
Rashodi kamata 2.499.272 2.680.168
Dobitak prije poreza 691.515 10.253.972
Porezi iz dobitka 106.638 -521.354
Neto dobitak 584.877 10.775.326
Prosječan broj zaposlenih 1.876,00 1.893,00
Prihod po zaposlenom 88.175,82 83.189,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 204.241.450 164.660.326
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 183.728.048 158.194.622
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 20.513.402 6.465.704
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 14.625
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 18.103.248 17.416.853
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -18.103.248 -17.402.228
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.300.000 15.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 13.276.036 4.924.695
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -976.036 10.575.305
Ukupni prilivi gotovine 216.541.450 180.174.951
Ukupni odlivi gotovine 215.107.332 180.536.170
Neto priliv (odliv) gotovine 1.434.118 -361.219
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.463.852 1.825.071
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.897.970 1.463.852

Skraćeni finansijski pokazatelji [RITE-R-A]

P/S 0,0436
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0015
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,3432
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1777
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0161
Tržišna kapitalizacija 7.219.238
Prinos na aktivu (ROA) 0,10%
Prinos na kapital (ROE) 0,13%
Neto marža 0,35%
EBITDA marža 21,99%
Ukupan prihod 180.098.702