Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RTEU-R-A 20136.10.2014.2.463.6670,0096  11.11.2014.27.10.2014.23.10.2014.
RTEU-R-A 201218.10.2013.9.797.4940,0383  25.11.2013.10.11.2013.6.11.2013.
RTEU-R-A 20114.7.2012.8.891.9480,0347  20.8.2012.20.7.2012.18.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 623.601.853 644.854.445
Tekuća sredstva 63.175.277 59.178.054
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 128.043 1.363.511
Kratkoročna razgraničenja 526.162 245.253
Bilansna aktiva 686.777.130 704.032.499
Pasiva
Kapital 423.719.863 423.145.968
Osnovni kapital 256.013.165 256.013.165
Rezerve 3.643.075 3.521.453
Revalorizacione rezerve 98.483.149 106.539.112
Neraspoređeni dobitak 65.580.474 57.072.238
Rezervisanja 7.988.450 3.092.219
Dugoročne obaveze 117.790.133 129.021.889
Kratkoročne obaveze 82.113.850 87.098.458
Kratkoročna razgraničenja 192.553 78.448
Bilansna pasiva 686.777.130 704.032.499
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 166.478.534 143.993.513
EBITDA 47.418.229 45.573.882
Amortizacija 39.921.797 38.083.430
EBIT 7.496.432 7.490.452
Rashodi kamata 6.700.995 6.951.650
Dobitak prije poreza 795.437 538.802
Porezi iz dobitka 221.542 191.864
Neto dobitak 573.895 346.938
Prosječan broj zaposlenih 1.925,00 1.899,00
Prihod po zaposlenom 86.482,36 75.825,97
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 197.800.800 175.106.797
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 169.885.413 156.060.986
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 27.915.387 19.045.811
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2 66
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 19.119.238 19.317.568
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -19.119.236 -19.317.502
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.000.000 19.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.031.635 17.802.970
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -10.031.635 1.197.030
Ukupni prilivi gotovine 207.800.802 194.106.863
Ukupni odlivi gotovine 209.036.286 193.181.524
Neto priliv (odliv) gotovine -1.235.484 925.339
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.363.511 438.166
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 24 8
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 8 2
Gotovina na kraju obračunskog perioda 128.043 1.363.511

Skraćeni finansijski pokazatelji [RTEU-R-A]

P/S 0,0369
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 10,7063
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6551
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0145
Tržišna kapitalizacija 6.144.316
Prinos na aktivu (ROA) 0,08%
Prinos na kapital (ROE) 0,14%
Neto marža 0,34%
EBITDA marža 28,48%
Ukupan prihod 194.705.632