Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RTEU-R-A 20136.10.2014.2.463.6670,0096  11.11.2014.27.10.2014.23.10.2014.
RTEU-R-A 201218.10.2013.9.797.4940,0383  25.11.2013.10.11.2013.6.11.2013.
RTEU-R-A 20114.7.2012.8.891.9480,0347  20.8.2012.20.7.2012.18.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 644.854.445 657.630.120
Tekuća sredstva 59.178.054 59.769.842
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.363.511 438.166
Aktivna vremenska razgraničenja 245.253 176.379
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 704.032.499 717.399.962
Pasiva
Kapital 423.145.968 422.799.030
Osnovni kapital 256.013.165 256.013.165
Rezerve 3.521.453 3.521.453
Revalorizacione rezerve 106.539.112 115.494.710
Neraspoređeni dobitak 57.072.238 52.022.646
Rezervisanja 59.803.573 89.741.701
Dugoročne obaveze 133.984.500 119.112.140
Kratkoročne obaveze 87.098.458 85.747.091
Pasivna vremenska razgraničenja 78.448 80.181
Poslovna pasiva 704.032.499 717.399.962
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 143.976.188 131.578.544
EBITDA 41.406.613 35.221.409
Amortizacija 38.083.430 31.016.306
EBIT 3.323.183 4.205.103
Rashodi kamata 2.784.381 3.007.780
Dobitak prije poreza 538.802 1.197.323
Porezi iz dobitka 191.864 -322.951
Neto dobitak 346.938 1.520.274
Prosječan broj zaposlenih 1.899,00 1.913,00
Prihod po zaposlenom 75.816,84 68.781,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 175.106.797 161.619.769
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 156.060.986 128.059.670
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 19.045.811 33.560.099
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 66 3.692
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 19.317.568 13.990.055
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -19.317.502 -13.986.363
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 17.802.970 19.246.193
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.197.030 -19.246.193
Ukupni prilivi gotovine 194.106.863 161.623.461
Ukupni odlivi gotovine 193.181.524 161.295.918
Neto priliv (odliv) gotovine 925.339 327.543
Gotovina na početku obračunskog perioda 438.166 110.637
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 8 4
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2 18
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.363.511 438.166

Skraćeni finansijski pokazatelji [RTEU-R-A]

P/S 0,0711
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0014
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 29,5169
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6528
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0242
Tržišna kapitalizacija 10.240.527
Prinos na aktivu (ROA) 0,05%
Prinos na kapital (ROE) 0,08%
Neto marža 0,24%
EBITDA marža 28,76%
Ukupan prihod 157.450.436