Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.832.114 2.030.576
Tekuća sredstva 2.195.161 2.195.161
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.233 8.233
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 4.027.275 4.225.737
Pasiva
Kapital 3.998.718 4.147.165
Osnovni kapital 1.830.728 1.830.728
Rezerve
Revalorizacione rezerve 393.840 393.840
Neraspoređeni dobitak 1.823.468 1.923.797
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 28.557 78.572
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 4.027.275 4.225.737
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -660 -1.200
Amortizacija 48.658 0
EBIT -49.318 -1.200
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -49.318 -1.200
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -49.318 -1.200
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.233 8.233
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.233 8.233

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEHR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0269
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -20,4165
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1842
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2518
Tržišna kapitalizacija 1.006.900
Prinos na aktivu (ROA) -1,20%
Prinos na kapital (ROE) -1,21%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod