Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 2.186.962 2.194.957
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 30 8.025
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.186.962 2.194.957
Pasiva
Kapital 2.157.604 2.165.599
Osnovni kapital 1.830.728 1.830.728
Rezerve
Revalorizacione rezerve 35.180 35.180
Neraspoređeni dobitak 291.696 299.731
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 29.358 29.358
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.186.962 2.194.957
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 0 -40
Amortizacija 0 0
EBIT 0 -40
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 0 -40
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -40
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.995
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -7.995 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 7.995
Neto priliv (odliv) gotovine -7.995 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.025 8.025
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 30 8.025

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEHR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS)
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1785
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4667
Tržišna kapitalizacija 1.006.900
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod