Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 178.037 185.741
Tekuća sredstva 44.727 178.655
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 811 309
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 222.764 364.396
Pasiva
Kapital 176.875 324.754
Osnovni kapital 447.358 447.358
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 445.552 445.552
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 45.889 39.642
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 222.764 364.396
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 9.914 23.280
EBITDA -139.949 -17.834
Amortizacija 7.704 7.704
EBIT -147.653 -25.538
Rashodi kamata 226 22
Dobitak prije poreza -147.879 -25.560
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -147.879 -25.560
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 9.914,00 23.280,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.081 27.237
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.579 27.754
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 502 -517
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.081 27.237
Ukupni odlivi gotovine 17.579 27.754
Neto priliv (odliv) gotovine 502 -517
Gotovina na početku obračunskog perioda 309 826
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 811 309

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEPT-R-A]

P/S 28,8793
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3306
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,9361
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3954
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,6187
Tržišna kapitalizacija 286.309
Prinos na aktivu (ROA) -50,37%
Prinos na kapital (ROE) -58,96%
Neto marža -1.491,62%
EBITDA marža -1.411,63%
Ukupan prihod 16.158