Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SEPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 185.741 193.445
Tekuća sredstva 178.655 181.007
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 309 826
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 364.396 374.452
Pasiva
Kapital 324.754 350.314
Osnovni kapital 447.358 447.358
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 445.552 445.552
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 39.642 24.138
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 364.396 374.452
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 23.280 28.895
EBITDA -17.834 -17.814
Amortizacija 7.704 10.121
EBIT -25.538 -27.935
Rashodi kamata 22 941
Dobitak prije poreza -25.560 -28.876
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -25.560 -28.876
Prosječan broj zaposlenih 2,00 3,00
Prihod po zaposlenom 11.640,00 9.631,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.237 51.835
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.754 52.473
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -517 -638
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 27.237 51.835
Ukupni odlivi gotovine 27.754 52.473
Neto priliv (odliv) gotovine -517 -638
Gotovina na početku obračunskog perioda 826 1.464
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 309 826

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEPT-R-A]

P/S 11,5298
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0571
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,5014
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7259
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8265
Tržišna kapitalizacija 268.415
Prinos na aktivu (ROA) -6,92%
Prinos na kapital (ROE) -7,57%
Neto marža -109,79%
EBITDA marža -76,61%
Ukupan prihod 23.280