Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SLIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 120.053 112.958
Tekuća sredstva 1.551.636 1.487.710
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.959 12.603
Aktivna vremenska razgraničenja 34
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.671.689 1.600.668
Pasiva
Kapital 973.966 968.081
Osnovni kapital 661.011 661.011
Rezerve 676 654
Revalorizacione rezerve 283.000 283.000
Neraspoređeni dobitak 29.279 23.416
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 697.723 632.587
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.671.689 1.600.668
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.405.171 1.701.024
EBITDA 35.401 33.738
Amortizacija 26.219 33.191
EBIT 9.182 547
Rashodi kamata 2.629 46
Dobitak prije poreza 6.553 501
Porezi iz dobitka 655 50
Neto dobitak 5.898 451
Prosječan broj zaposlenih 72,00 85,00
Prihod po zaposlenom 19.516,26 20.012,05
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.029.944 1.832.178
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.033.588 1.899.466
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.644 -67.288
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.029.944 1.832.178
Ukupni odlivi gotovine 2.033.588 1.899.466
Neto priliv (odliv) gotovine -3.644 -67.288
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.603 79.891
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.959 12.603

Skraćeni finansijski pokazatelji [SLIN-R-A]

P/S 0,3763
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 89,6590
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0147
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5429
Tržišna kapitalizacija 528.809
Prinos na aktivu (ROA) 0,36%
Prinos na kapital (ROE) 0,61%
Neto marža 0,42%
EBITDA marža 2,52%
Ukupan prihod 1.621.348