Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 202.075 120.053
Tekuća sredstva 1.521.703 1.551.636
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.928 8.959
Kratkoročna razgraničenja 862
Bilansna aktiva 1.723.778 1.671.689
Pasiva
Kapital 983.553 973.966
Osnovni kapital 661.011 661.011
Rezerve 971 676
Revalorizacione rezerve 283.000 283.000
Neraspoređeni dobitak 38.571 29.279
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 740.225 697.723
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.723.778 1.671.689
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.765.431 1.405.171
EBITDA 41.768 35.401
Amortizacija 23.717 26.219
EBIT 18.051 9.182
Rashodi kamata 6.799 2.629
Dobitak prije poreza 11.252 6.553
Porezi iz dobitka 1.125 655
Neto dobitak 10.127 5.898
Prosječan broj zaposlenih 75,00 72,00
Prihod po zaposlenom 23.539,08 19.516,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.132.855 2.029.944
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.107.005 2.033.588
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 25.850 -3.644
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 461.220
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 488.101
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -26.881 0
Ukupni prilivi gotovine 2.594.075 2.029.944
Ukupni odlivi gotovine 2.595.106 2.033.588
Neto priliv (odliv) gotovine -1.031 -3.644
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.959 12.603
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.928 8.959

Skraćeni finansijski pokazatelji [SLIN-R-A]

P/S 0,2995
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 52,2177
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0149
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5377
Tržišna kapitalizacija 528.809
Prinos na aktivu (ROA) 0,60%
Prinos na kapital (ROE) 1,03%
Neto marža 0,57%
EBITDA marža 2,37%
Ukupan prihod 1.862.133