Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SNEL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 148.625 177.346
Tekuća sredstva 591.702 566.253
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.110 7.613
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 740.327 743.599
Pasiva
Kapital 333.404 330.894
Osnovni kapital 407.515 407.515
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.511 511
Rezervisanja 37.703 53.138
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 369.220 359.567
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 740.327 743.599
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.968.303 1.712.703
EBITDA 25.201 64.312
Amortizacija 13.854 55.415
EBIT 11.347 8.897
Rashodi kamata 6.726 6.231
Dobitak prije poreza 4.621 2.666
Porezi iz dobitka 2.455 0
Neto dobitak 2.166 2.666
Prosječan broj zaposlenih 108,00 114,00
Prihod po zaposlenom 18.225,03 15.023,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.332.354 2.024.144
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.286.509 1.906.332
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 45.845 117.812
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 44.348 118.152
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -44.348 -118.152
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.332.354 2.024.144
Ukupni odlivi gotovine 3.330.857 2.024.484
Neto priliv (odliv) gotovine 1.497 -340
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.613 7.953
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.110 7.613

Skraćeni finansijski pokazatelji [SNEL-R-A]

P/S 0,1656
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 150,5134
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0082
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9778
Tržišna kapitalizacija 326.012
Prinos na aktivu (ROA) 0,29%
Prinos na kapital (ROE) 0,65%
Neto marža 0,11%
EBITDA marža 1,28%
Ukupan prihod 2.119.582