Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 958.687 3.345.105
Tekuća sredstva 8.157 11.405
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 473 625
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 966.844 3.356.510
Pasiva
Kapital -7.866.599 -7.116.498
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 8.833.443 10.473.008
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 966.844 3.356.510
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -725.239 -17.300
Amortizacija 24.860 80.902
EBIT -750.099 -98.202
Rashodi kamata 2 74.012
Dobitak prije poreza -750.101 -172.214
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -750.101 -172.214
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 42.120 42.588
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 42.272 46.654
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -152 -4.066
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 42.120 42.588
Ukupni odlivi gotovine 42.272 46.654
Neto priliv (odliv) gotovine -152 -4.066
Gotovina na početku obračunskog perioda 625 4.691
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 473 625

Skraćeni finansijski pokazatelji [TDSK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1402
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,0620
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -1,4705
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,5780
Tržišna kapitalizacija 4.547.148
Prinos na aktivu (ROA) -34,70%
Prinos na kapital (ROE) 10,01%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 36.002