Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TDSK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.345.105 3.499.890
Tekuća sredstva 11.405 13.828
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 625 4.691
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 7.116.498 6.944.284
Poslovna aktiva 10.473.008 10.458.002
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 10.473.008 10.458.002
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 10.473.008 10.458.002
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -91.183 -107.046
Amortizacija 80.902 80.902
EBIT -172.085 -187.948
Rashodi kamata 129 217
Dobitak prije poreza -172.214 -188.165
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -172.214 -188.165
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 42.588 38.610
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 46.654 33.224
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -4.066 5.386
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 14.460
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -14.460
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 13.143
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 13.143
Ukupni prilivi gotovine 42.588 51.753
Ukupni odlivi gotovine 46.654 47.684
Neto priliv (odliv) gotovine -4.066 4.069
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.691 622
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 625 4.691

Skraćeni finansijski pokazatelji [TDSK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0322
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -26,4041
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.547.148
Prinos na aktivu (ROA) -1,65%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 36.663