Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 3.358.223 3.456.916
Tekuća sredstva 633.919 608.918
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2 2
Kratkoročna razgraničenja 27.992 2.991
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 3.992.142 4.065.834
Pasiva
Kapital 2.129.253 2.202.945
Osnovni kapital 2.874.691 2.874.691
Rezerve 35.983 35.983
Revalorizacione rezerve 1.160.324 1.160.324
Neraspoređeni dobitak 24.242 24.242
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.862.889 1.862.889
Kratkoročna razgraničenja 3.500 3.500
Bilansna pasiva 3.992.142 4.065.834
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 0 -15.150
Amortizacija 73.693 73.693
EBIT -73.693 -88.843
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -73.693 -88.843
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -73.693 -88.843
Prosječan broj zaposlenih 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.001 777
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -25.001 -777
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 25.001
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 25.001 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 777
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 777
Ukupni prilivi gotovine 25.001 777
Ukupni odlivi gotovine 25.001 777
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 2 2
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2 2

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRAP-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1243
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,4382
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,5903
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2228
Tržišna kapitalizacija 474.447
Prinos na aktivu (ROA) -1,83%
Prinos na kapital (ROE) -3,40%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod