Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.464 18.858.553
Tekuća sredstva 1.925.223 954.179
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.165.819 4.605
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.927.687 19.812.732
Pasiva
Kapital 1.907.122 9.451.835
Osnovni kapital 19.818.005 19.818.005
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 20.565 10.360.897
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.927.687 19.812.732
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 35.124 110.611
EBITDA -647.684 -31.009
Amortizacija 0 0
EBIT -647.684 -31.009
Rashodi kamata 3.630 1.649
Dobitak prije poreza -651.314 -32.658
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -651.314 -32.658
Prosječan broj zaposlenih 4,00 4,00
Prihod po zaposlenom 8.781,00 27.652,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.393.146 276.997
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.231.932 273.545
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.161.214 3.452
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 12.393.146 276.997
Ukupni odlivi gotovine 11.231.932 273.545
Neto priliv (odliv) gotovine 1.161.214 3.452
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.605 1.153
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.165.819 4.605

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRDB-R-A]

P/S 44,5741
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0329
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,4038
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0962
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8209
Tržišna kapitalizacija 1.565.622
Prinos na aktivu (ROA) -5,99%
Prinos na kapital (ROE) -11,47%
Neto marža -1.854,33%
EBITDA marža -1.843,99%
Ukupan prihod 118.297