Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRPD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.781.331
Tekuća sredstva 1.948.492
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.067
Aktivna vremenska razgraničenja 14.430
Gubitak iznad visine kapitala 5.981.266
Poslovna aktiva 16.711.089
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 9.826.373
Rezerve 993.586
Revalorizacione rezerve 3.950.368
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.490.300
Kratkoročne obaveze 10.220.789
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 16.711.089
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -47.087 0
Amortizacija 0 0
EBIT -47.087 0
Rashodi kamata 4 0
Dobitak prije poreza -47.091 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -47.091
Prosječan broj zaposlenih 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRPD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0048
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -102,2472
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.814.923
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 104.722