Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 7.387.155 7.465.916
Tekuća sredstva 514.058 500.577
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 796 1.496
Kratkoročna razgraničenja 108.286 108.286
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 7.901.213 7.966.493
Pasiva
Kapital 6.819.631 6.951.771
Osnovni kapital 10.906.735 10.906.735
Rezerve 103.996 103.996
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.081.582 1.014.722
Kratkoročna razgraničenja 6.082 6.082
Bilansna pasiva 7.901.213 7.966.493
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.019 11.291
Amortizacija 78.761 79.163
EBIT -79.780 -67.872
Rashodi kamata 52.360 929
Dobitak prije poreza -132.140 -68.801
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -132.140 -68.801
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 282.967 64.376
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 283.667 63.092
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -700 1.284
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 282.967 64.376
Ukupni odlivi gotovine 283.667 63.092
Neto priliv (odliv) gotovine -700 1.284
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.496 212
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 796 1.496

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRST-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0121
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,7777
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6253
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1120
Tržišna kapitalizacija 763.471
Prinos na aktivu (ROA) -1,67%
Prinos na kapital (ROE) -1,92%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 21.000