Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
UFRS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2013 2012
Aktiva
Stalna sredstva 1.135.594 945.340
Tekuća sredstva 13.900 377.157
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.013.801 1.730.798
Poslovna aktiva 3.163.295 3.053.295
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.962.438 1.962.438
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.163.295 3.053.295
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.163.295 3.053.295
Skraćeni bilans uspjeha 2013 2012
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -169.850 -184.570
Amortizacija 18.200 18.200
EBIT -188.050 -202.770
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -188.050 -202.770
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -188.050 -202.770
Prosječan broj zaposlenih 23,00 25,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2013 2012
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [UFRS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0958
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,2087
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 39.249
Prinos na aktivu (ROA) -6,05%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0