Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 2.338.918 2.338.918
Tekuća sredstva 4.914.837 4.914.837
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.354 1.354
Kratkoročna razgraničenja 4.153 4.153
Bilansna aktiva 7.253.755 7.253.755
Pasiva
Kapital -780.496 -1.690.467
Osnovni kapital 1.010.090 1.010.090
Rezerve 8.867 8.867
Revalorizacione rezerve 2.172.958 2.172.958
Neraspoređeni dobitak 1.070.643 160.672
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 2.171.678 2.171.678
Kratkoročne obaveze 5.862.573 6.772.544
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 7.253.755 7.253.755
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 925.533 -78.947
Amortizacija 0 0
EBIT 925.533 -78.947
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 925.533 -78.947
Porezi iz dobitka 15.562 0
Neto dobitak 909.971 -78.947
Prosječan broj zaposlenih 3,00 7,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.354 1.354
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.354 1.354

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNAK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,9009
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,3552
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,7727
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,4141
Tržišna kapitalizacija 323.229
Prinos na aktivu (ROA) 12,54%
Prinos na kapital (ROE) -73,65%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 976.330