Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 3.056.141 6.159.900
Tekuća sredstva 4.401.779 4.430.146
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.943 10.541
Kratkoročna razgraničenja 1.563.915 1.563.915
Gubitak iznad visine kapitala 445.458
Bilansna aktiva 7.903.378 10.590.046
Pasiva
Kapital 999.846
Osnovni kapital 578.623 578.623
Rezerve 5.522 5.522
Revalorizacione rezerve 2.450.638 2.450.638
Neraspoređeni dobitak 83.245 83.245
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.892.001 6.687.001
Kratkoročne obaveze 3.011.377 2.903.199
Kratkoročna razgraničenja 428 427
Bilansna pasiva 7.903.378 10.590.046
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 2.578 30.367
EBITDA -1.422.034 -304.254
Amortizacija 22.939 42.851
EBIT -1.444.973 -347.105
Rashodi kamata 331 1.649
Dobitak prije poreza -1.445.304 -348.754
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.445.304 -348.754
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 375.029
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 94.065
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 280.964
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.598 294.384
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -7.598 -294.384
Ukupni prilivi gotovine 375.029
Ukupni odlivi gotovine 7.598 388.449
Neto priliv (odliv) gotovine -7.598 -13.420
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.541 23.961
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.943 10.541

Skraćeni finansijski pokazatelji [UNZL-R-A]

P/S 873,0968
Neto dobitak po akciji (EPS) -2,4978
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,5573
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.250.843
Prinos na aktivu (ROA) -15,63%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -56.062,99%
EBITDA marža -55.160,36%
Ukupan prihod 10.116