Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 4.604.407 4.524.667
Tekuća sredstva 4.732.271 3.999.224
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.793 14.630
Kratkoročna razgraničenja 8.289
Bilansna aktiva 9.336.678 8.523.891
Pasiva
Kapital 6.044.538 6.041.455
Osnovni kapital 5.772.452 5.772.452
Rezerve 220.262 220.262
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 51.824 48.741
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.009.360 241.676
Kratkoročne obaveze 2.282.780 2.240.760
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 9.336.678 8.523.891
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.872.517 2.805.579
EBITDA 227.717 152.395
Amortizacija 167.562 116.468
EBIT 60.155 35.927
Rashodi kamata 57.072 28.379
Dobitak prije poreza 3.083 7.548
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 3.083 7.548
Prosječan broj zaposlenih 51,00 57,00
Prihod po zaposlenom 56.323,86 49.220,68
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.962.416 2.690.428
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.600.820 2.494.895
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -638.404 195.533
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 19.600
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -19.600
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 767.684 7.523
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 137.117 175.798
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 630.567 -168.275
Ukupni prilivi gotovine 2.730.100 2.697.951
Ukupni odlivi gotovine 2.737.937 2.690.293
Neto priliv (odliv) gotovine -7.837 7.658
Gotovina na početku obračunskog perioda 14.630 5.171
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.801
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.793 14.630

Skraćeni finansijski pokazatelji [USHA-R-A]

P/S 0,4019
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0005
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 374,4698
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0471
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1910
Tržišna kapitalizacija 1.154.490
Prinos na aktivu (ROA) 0,03%
Prinos na kapital (ROE) 0,05%
Neto marža 0,11%
EBITDA marža 7,93%
Ukupan prihod 2.941.424