Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
USHA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 4.524.667 4.641.134
Tekuća sredstva 3.999.224 3.167.506
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.630 5.171
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.523.891 7.808.640
Pasiva
Kapital 6.041.455 6.033.907
Osnovni kapital 5.772.452 5.772.452
Rezerve 220.262 220.262
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 48.741 41.193
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 241.676 417.474
Kratkoročne obaveze 2.240.760 1.357.259
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.523.891 7.808.640
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.803.292 2.573.949
EBITDA 152.395 144.200
Amortizacija 116.468 117.491
EBIT 35.927 26.709
Rashodi kamata 28.379 24.608
Dobitak prije poreza 7.548 2.101
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 7.548 2.101
Prosječan broj zaposlenih 57,00 60,00
Prihod po zaposlenom 49.180,56 42.899,15
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.690.428 3.106.084
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.494.895 3.108.102
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 195.533 -2.018
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 24.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 19.600 1.250
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -19.600 22.750
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.523 84.309
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 175.798 138.887
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -168.275 -54.578
Ukupni prilivi gotovine 2.697.951 3.214.393
Ukupni odlivi gotovine 2.690.293 3.248.239
Neto priliv (odliv) gotovine 7.658 -33.846
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.171 31.579
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.801 7.438
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.630 5.171

Skraćeni finansijski pokazatelji [USHA-R-A]

P/S 0,4118
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0013
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 152,9532
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0466
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1911
Tržišna kapitalizacija 1.154.490
Prinos na aktivu (ROA) 0,09%
Prinos na kapital (ROE) 0,13%
Neto marža 0,27%
EBITDA marža 5,44%
Ukupan prihod 3.079.909