Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 17.885 23.691
Tekuća sredstva 312.102 312.102
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 65 65
Kratkoročna razgraničenja 2.521 2.521
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 329.987 335.793
Pasiva
Kapital 44.396 60.321
Osnovni kapital 856.319 856.319
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 285.591 275.472
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 329.987 335.793
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -10.119 -10.167
Amortizacija 5.806 5.805
EBIT -15.925 -15.972
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -15.925 -15.972
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -15.925 -15.972
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 65 65
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 65 65

Skraćeni finansijski pokazatelji [UZLM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0186
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -21,5088
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0518
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 7,7153
Tržišna kapitalizacija 342.528
Prinos na aktivu (ROA) -4,78%
Prinos na kapital (ROE) -30,42%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod