Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 2.817.959 2.871.612
Tekuća sredstva 382.600 387.917
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.457 6.193
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 3.200.559 3.259.529
Pasiva
Kapital 2.429.287 2.665.812
Osnovni kapital 2.987.983 2.987.983
Rezerve 17.091 17.091
Revalorizacione rezerve 134.335 134.335
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 447 447
Kratkoročne obaveze 770.825 593.270
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.200.559 3.259.529
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 181.880 261.224
EBITDA -191.478 -90.238
Amortizacija 43.746 43.660
EBIT -235.224 -133.898
Rashodi kamata 1.301 7.620
Dobitak prije poreza -236.525 -141.518
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -236.525 -141.518
Prosječan broj zaposlenih 31,00 32,00
Prihod po zaposlenom 5.867,10 8.163,25
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [VCVO-R-A]

P/S 5,6678
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0792
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,3583
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8130
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4243
Tržišna kapitalizacija 1.030.854
Prinos na aktivu (ROA) -7,32%
Prinos na kapital (ROE) -9,28%
Neto marža -130,04%
EBITDA marža -105,28%
Ukupan prihod 196.170