Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDPV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 3.442.182 3.521.697
Tekuća sredstva 1.002.657 1.046.437
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 230.515 205.247
Aktivna vremenska razgraničenja 81.667 115.493
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.444.839 4.568.134
Pasiva
Kapital 2.709.469 2.391.028
Osnovni kapital 2.580.827 2.580.827
Rezerve 5.403 5.403
Revalorizacione rezerve 35.486 35.486
Neraspoređeni dobitak 318.442 157.707
Rezervisanja 152.650 166.676
Dugoročne obaveze 600.066 803.157
Kratkoročne obaveze 982.654 1.207.273
Pasivna vremenska razgraničenja 5.295 5.000
Poslovna pasiva 4.444.839 4.568.134
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.396.466 2.152.756
EBITDA 589.581 387.871
Amortizacija 218.056 184.642
EBIT 371.525 203.229
Rashodi kamata 19.792 24.251
Dobitak prije poreza 351.733 178.978
Porezi iz dobitka 33.291 21.271
Neto dobitak 318.442 157.707
Prosječan broj zaposlenih 56,83 55,33
Prihod po zaposlenom 42.169,03 38.907,57
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.636.264 2.498.622
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.412.459 2.250.802
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 223.805 247.820
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 198.537 194.121
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -198.537 -194.121
Ukupni prilivi gotovine 2.636.264 2.498.622
Ukupni odlivi gotovine 2.610.996 2.444.923
Neto priliv (odliv) gotovine 25.268 53.699
Gotovina na početku obračunskog perioda 205.247 151.548
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 230.515 205.247

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPV-R-A]

P/S 0,0215
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1234
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,1621
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0498
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0191
Tržišna kapitalizacija 51.617
Prinos na aktivu (ROA) 7,07%
Prinos na kapital (ROE) 12,49%
Neto marža 13,29%
EBITDA marža 24,60%
Ukupan prihod 2.456.352