Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 3.215.748 3.377.205
Tekuća sredstva 876.647 895.835
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 134.481 132.712
Kratkoročna razgraničenja 31.468 59.375
Bilansna aktiva 4.092.395 4.273.040
Pasiva
Kapital 2.951.805 2.798.147
Osnovni kapital 2.580.827 2.580.827
Rezerve 14.225 9.791
Revalorizacione rezerve 35.486 35.486
Neraspoređeni dobitak 321.267 172.043
Rezervisanja 43.392 51.446
Dugoročne obaveze 295.444 450.266
Kratkoročne obaveze 717.472 875.840
Kratkoročna razgraničenja 5.360 5.387
Bilansna pasiva 4.092.395 4.273.040
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 2.747.964 2.501.012
EBITDA 448.253 372.262
Amortizacija 256.453 252.226
EBIT 191.800 120.036
Rashodi kamata 13.564 17.119
Dobitak prije poreza 178.236 102.917
Porezi iz dobitka 24.578 14.239
Neto dobitak 153.658 88.678
Prosječan broj zaposlenih 57,58 58,00
Prihod po zaposlenom 47.724,28 43.120,90
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.962.528 2.794.232
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.714.066 2.593.310
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 248.462 200.922
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 94.194 193.123
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -94.194 -193.123
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000 120.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 252.499 225.602
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -152.499 -105.602
Ukupni prilivi gotovine 3.062.528 2.914.232
Ukupni odlivi gotovine 3.060.759 3.012.035
Neto priliv (odliv) gotovine 1.769 -97.803
Gotovina na početku obračunskog perioda 132.712 230.515
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 134.481 132.712

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [VDPV-R-A]

P/S 0,0188
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0595
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,3359
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1437
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0175
Tržišna kapitalizacija 51.617
Prinos na aktivu (ROA) 3,67%
Prinos na kapital (ROE) 5,34%
Neto marža 5,59%
EBITDA marža 16,31%
Ukupan prihod 2.775.024
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.