Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 6.755.898 6.976.163
Tekuća sredstva 2.694.973 2.682.391
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 958.521 953.913
Kratkoročna razgraničenja 1.332 1.331
Bilansna aktiva 9.450.871 9.658.554
Pasiva
Kapital 7.034.367 7.136.221
Osnovni kapital 5.312.621 5.312.621
Rezerve 492.682 492.682
Revalorizacione rezerve 1.227.752 1.227.752
Neraspoređeni dobitak 103.166 103.166
Rezervisanja 1.822.596 1.898.623
Dugoročne obaveze 88.655 139.218
Kratkoročne obaveze 505.253 484.492
Kratkoročna razgraničenja 1.139 1.139
Bilansna pasiva 9.450.871 9.658.554
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 3.995.784 3.795.736
EBITDA 401.953 526.714
Amortizacija 497.040 511.291
EBIT -95.087 15.423
Rashodi kamata 6.767 8.114
Dobitak prije poreza -101.854 7.309
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -101.854 7.309
Prosječan broj zaposlenih 135,00 137,00
Prihod po zaposlenom 29.598,40 27.706,10
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.200.600 4.672.824
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.009.929 4.298.524
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 190.671 374.300
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 600
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 137.382 110.400
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -137.382 -109.800
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 48.681 46.868
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -48.681 -46.868
Ukupni prilivi gotovine 5.200.600 4.673.424
Ukupni odlivi gotovine 5.195.992 4.455.792
Neto priliv (odliv) gotovine 4.608 217.632
Gotovina na početku obračunskog perioda 953.913 736.281
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 958.521 953.913

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDTR-R-A]

P/S 0,1330
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0192
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,2159
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3241
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0755
Tržišna kapitalizacija 531.262
Prinos na aktivu (ROA) -1,07%
Prinos na kapital (ROE) -1,44%
Neto marža -2,55%
EBITDA marža 10,06%
Ukupan prihod 4.564.996