Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 649.831 722.133
Tekuća sredstva 19.890 17.898
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.703 3.625
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 669.721 740.031
Pasiva
Kapital 479.924 530.702
Osnovni kapital 373.814 373.814
Rezerve
Revalorizacione rezerve 737.237 790.233
Neraspoređeni dobitak 2.218 7.309
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 14.374 35.127
Kratkoročne obaveze 175.423 174.202
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 669.721 740.031
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 8.376 19.357
Amortizacija 4.548 9.116
EBIT 3.828 10.241
Rashodi kamata 1.364 2.120
Dobitak prije poreza 2.464 8.121
Porezi iz dobitka 246 812
Neto dobitak 2.218 7.309
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 63.160 54.609
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 40.319 31.851
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 22.841 22.758
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.763 19.821
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -20.763 -19.821
Ukupni prilivi gotovine 63.160 54.609
Ukupni odlivi gotovine 61.082 51.672
Neto priliv (odliv) gotovine 2.078 2.937
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.625 688
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.703 3.625

Skraćeni finansijski pokazatelji [VELE-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0059
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 168,5365
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2839
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7789
Tržišna kapitalizacija 373.814
Prinos na aktivu (ROA) 0,31%
Prinos na kapital (ROE) 0,44%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 56.227