Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VITA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
VITA-R-A 2007   668.5160,0187 25.6.2008.23.6.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 33.403.738 33.178.969
Tekuća sredstva 14.377.834 14.154.865
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 18.231 395.718
Aktivna vremenska razgraničenja 135.654
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 47.781.572 47.333.834
Pasiva
Kapital 29.690.450 29.488.395
Osnovni kapital 36.393.871 36.393.871
Rezerve 156.866 156.866
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 202.055 108.506
Rezervisanja 30.612 40.396
Dugoročne obaveze 3.426.937 3.805.459
Kratkoročne obaveze 14.633.573 13.999.584
Pasivna vremenska razgraničenja 115.943
Poslovna pasiva 47.781.572 47.333.834
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 10.526.423 9.155.267
EBITDA 1.671.420 1.411.643
Amortizacija 1.108.128 985.738
EBIT 563.292 425.905
Rashodi kamata 361.237 317.399
Dobitak prije poreza 202.055 108.506
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 202.055 108.506
Prosječan broj zaposlenih 66,00 141,00
Prihod po zaposlenom 159.491,26 64.930,97
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13.507.679 12.247.467
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.491.232 12.949.586
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.016.447 -702.119
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 41 25.650
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 134.688 789.790
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -134.647 -764.140
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.665.000 12.850.015
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.924.287 11.017.938
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.259.287 1.832.077
Ukupni prilivi gotovine 20.172.720 25.123.132
Ukupni odlivi gotovine 20.550.207 24.757.314
Neto priliv (odliv) gotovine -377.487 365.818
Gotovina na početku obračunskog perioda 395.718 29.900
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 18.231 395.718

Skraćeni finansijski pokazatelji [VITA-R-A]

P/S 0,7572
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0056
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 39,4460
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8158
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2684
Tržišna kapitalizacija 7.970.258
Prinos na aktivu (ROA) 0,42%
Prinos na kapital (ROE) 0,68%
Neto marža 1,92%
EBITDA marža 15,88%
Ukupan prihod 11.848.770