Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 136.195
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 135.445
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 136.195
Pasiva
Kapital -2.481.535
Osnovni kapital 136.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.617.730
Kratkoročna razgraničenja 2.617.281
Bilansna pasiva 136.195
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -254 0
Amortizacija 0 0
EBIT -254 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -254 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -254
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 135.445
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 135.445 0
Ukupni prilivi gotovine 135.445
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 135.445 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 135.445

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7.605,6764
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,2569
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,7785
Tržišna kapitalizacija 1.931.842
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 2.400