Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva 1.294.332 1.484.955
Tekuća sredstva 5.491.062 5.398.870
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 121 29
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.785.394 6.883.825
Pasiva
Kapital 4.136.456 4.424.622
Osnovni kapital 9.659.209 9.659.209
Rezerve 898.240 898.240
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 592.805 592.805
Kratkoročne obaveze 2.056.133 1.866.398
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.785.394 6.883.825
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 102.587 29.551
EBITDA -97.543 -159.467
Amortizacija 190.623 190.132
EBIT -288.166 -349.599
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -288.166 -349.599
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -288.166 -349.599
Prosječan broj zaposlenih 1,00 8,00
Prihod po zaposlenom 102.587,00 3.693,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 24.477 45.639
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 24.385 47.345
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 92 -1.706
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 24.477 45.639
Ukupni odlivi gotovine 24.385 47.345
Neto priliv (odliv) gotovine 92 -1.706
Gotovina na početku obračunskog perioda 29 1.735
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 121 29

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLPR-R-A]

P/S 18,8313
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0298
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,7039
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4282
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4670
Tržišna kapitalizacija 1.931.842
Prinos na aktivu (ROA) -4,22%
Prinos na kapital (ROE) -6,73%
Neto marža -280,90%
EBITDA marža -95,08%
Ukupan prihod 102.587