Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 3.061.595 6.185.660
Tekuća sredstva 63.200 65.060
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 33.028 58.593
Kratkoročna razgraničenja 1.801 1.787
Bilansna aktiva 3.124.795 6.250.720
Pasiva
Kapital 3.119.741 6.234.898
Osnovni kapital 6.021.146 6.021.146
Rezerve
Revalorizacione rezerve 886.676
Neraspoređeni dobitak 3.777 3.777
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.054 15.822
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.124.795 6.250.720
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -2.197.898 51.538
Amortizacija 30.583 47.342
EBIT -2.228.481 4.196
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -2.228.481 4.196
Porezi iz dobitka 0 420
Neto dobitak -2.228.481 3.776
Prosječan broj zaposlenih 1,40 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 236.519 211.431
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 216.009 176.388
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 20.510 35.043
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.481
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 46.075
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -46.075 5.481
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 236.519 216.912
Ukupni odlivi gotovine 262.084 176.388
Neto priliv (odliv) gotovine -25.565 40.524
Gotovina na početku obračunskog perioda 58.593 18.069
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 33.028 58.593

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [VLTG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3701
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,2159
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5181
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8685
Tržišna kapitalizacija 2.709.516
Prinos na aktivu (ROA) -47,54%
Prinos na kapital (ROE) -47,64%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 220.895
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.