Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 6.185.660 6.233.002
Tekuća sredstva 65.060 18.069
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 58.593 18.069
Kratkoročna razgraničenja 1.787
Bilansna aktiva 6.250.720 6.251.071
Pasiva
Kapital 6.234.898 6.231.121
Osnovni kapital 6.021.146 6.021.146
Rezerve
Revalorizacione rezerve 886.676 886.676
Neraspoređeni dobitak 3.777
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 15.822 19.950
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 6.250.720 6.251.071
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 51.538 21.410
Amortizacija 47.342 47.279
EBIT 4.196 -25.869
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 4.196 -25.869
Porezi iz dobitka 420 0
Neto dobitak 3.776 -25.869
Prosječan broj zaposlenih 2,00 25,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 211.431 172.282
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 176.388 160.262
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 35.043 12.020
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.481
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 5.481 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 216.912 172.282
Ukupni odlivi gotovine 176.388 160.262
Neto priliv (odliv) gotovine 40.524 12.020
Gotovina na početku obračunskog perioda 18.069 6.049
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 58.593 18.069

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLTG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0006
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 735,1028
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0355
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4452
Tržišna kapitalizacija 2.775.748
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,06%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 189.395