Veletrgovina a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLTG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 6.365.545 6.412.729
Tekuća sredstva 6.084 10.794
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.703 1.608
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.371.629 6.423.523
Pasiva
Kapital 6.345.518 6.391.715
Osnovni kapital 6.021.146 6.021.146
Rezerve
Revalorizacione rezerve 886.676 886.676
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 26.111 31.808
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.371.629 6.423.523
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 987 20.630
Amortizacija 47.184 49.584
EBIT -46.197 -28.954
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -46.197 -28.954
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -46.197 -28.954
Prosječan broj zaposlenih 2,50 3,42
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 145.004 147.893
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 140.909 151.903
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.095 -4.010
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 1.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 145.004 148.893
Ukupni odlivi gotovine 140.909 151.903
Neto priliv (odliv) gotovine 4.095 -3.010
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.608 4.618
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.703 1.608

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLTG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0077
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -19,5504
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0539
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1423
Tržišna kapitalizacija 903.172
Prinos na aktivu (ROA) -0,72%
Prinos na kapital (ROE) -0,73%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 135.819