Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 123.526 132.687
Tekuća sredstva 28.058 29.728
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 587 1.737
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 151.584 162.415
Pasiva
Kapital 13.769 41.485
Osnovni kapital 146.154 146.154
Rezerve 516 516
Revalorizacione rezerve 5.300 5.300
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 137.815 120.930
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 151.584 162.415
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 4.782 29.597
EBITDA -22.337 -23.594
Amortizacija 5.372 8.219
EBIT -27.709 -31.813
Rashodi kamata 7 7
Dobitak prije poreza -27.716 -31.820
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -27.716 -31.820
Prosječan broj zaposlenih 3,00 5,00
Prihod po zaposlenom 1.594,00 5.919,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.634 38.625
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.784 42.539
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.150 -3.914
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 14.634 38.625
Ukupni odlivi gotovine 15.784 42.539
Neto priliv (odliv) gotovine -1.150 -3.914
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.737 5.651
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 587 1.737

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSGR-R-A]

P/S 3,0563
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1896
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,5273
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0942
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0615
Tržišna kapitalizacija 14.615
Prinos na aktivu (ROA) -17,65%
Prinos na kapital (ROE) -100,32%
Neto marža -579,59%
EBITDA marža -467,11%
Ukupan prihod 17.198