Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 68.929 68.865
Tekuća sredstva 11.350 8.634
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 546 982
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 80.279 77.499
Pasiva
Kapital -70.393 -58.711
Osnovni kapital 173.268 173.268
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 150.672 136.210
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 80.279 77.499
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 187.122 169.097
EBITDA -3.666 -34.730
Amortizacija 7.986 3.596
EBIT -11.652 -38.326
Rashodi kamata 30 228
Dobitak prije poreza -11.682 -38.554
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -11.682 -38.554
Prosječan broj zaposlenih 5,00 6,00
Prihod po zaposlenom 37.424,40 28.182,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 213.643 192.262
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 214.079 244.543
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -436 -52.281
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 12.200
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 12.200
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 38.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 38.000
Ukupni prilivi gotovine 213.643 242.462
Ukupni odlivi gotovine 214.079 244.543
Neto priliv (odliv) gotovine -436 -2.081
Gotovina na početku obračunskog perioda 982 3.063
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 546 982

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSPR-R-A]

P/S 0,0926
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0674
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,4832
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,4063
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,2461
Tržišna kapitalizacija 17.327
Prinos na aktivu (ROA) -14,81%
Prinos na kapital (ROE) 18,10%
Neto marža -6,24%
EBITDA marža -1,96%
Ukupan prihod 194.375