Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje

Podaci o emitentu

Adresa Nemanjina 5
Telefon + 387 59 273 550
Web
Email hputevitrebinje@spinter.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 360 15 375 7,47 2,00 9,47
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 90,53 0,00 90,53
UKUPNO 361 15 376 98,00 2,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠĆEPANOVIĆ MILODRAG 90,53276990,532769
KAMENIĆ NEVENKA 0,8847460,884746
VERNIK ANDREJ 0,3186470,318647
JELER SAMO 0,1426170,142617
ŽIGON IZTOK 0,1343330,134333
KOVAČEC DENIS 0,1183550,118355
DRAGŠIĆ MITJA 0,1102970,110297
JUNGIĆ NEBOJŠA 0,1092500,109250
KOVAČEVIĆ SLOBODAN 0,0942290,094229
TOPALOVIĆ STOJA 0,0775680,077568

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-
Preduzece "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje je osnovano prije 40 godina, a djelatnost obuhvata: održavanje i zaštita magistralnih i regionalnih puteva i zimsko održavanje puteva, održavanje objekata na putevima, izgradnja, rekonstrukcija i obnavljanje puteva, rekonstrukcija putnih objekata. Preduzeće zapošljava oko 90 radnika.Posjedujemo vlastitu mehanizaciju za obavljanje djelatnosti.Uspješno provedena tenderska privatizacija.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Darko Jovanović v.d. direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Trifko Ćurtović predsjednik
Božidar Milojević član
Mirko Drašković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata