Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 13.278 13.278
Tekuća sredstva 25.035 33.038
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.331 1.175
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 61.686 46.316
Pasiva
Kapital 6.220
Osnovni kapital 53.548 53.548
Rezerve 19.440 19.440
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.126 11.126
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 61.686 40.096
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 61.686 46.316
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 36.799 38.861
EBITDA -29.593 -22.529
Amortizacija 0 0
EBIT -29.593 -22.529
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -29.593 -22.529
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -29.593 -22.529
Prosječan broj zaposlenih 3,00 3,00
Prihod po zaposlenom 12.266,33 12.953,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 40.753 62.969
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 40.597 62.719
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 156 250
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 40.753 62.969
Ukupni odlivi gotovine 40.597 62.719
Neto priliv (odliv) gotovine 156 250
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.175 925
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.331 1.175

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSRG-R-A]

P/S 0,6991
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,1504
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,8693
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 25.725
Prinos na aktivu (ROA) -54,80%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -80,42%
EBITDA marža -80,42%
Ukupan prihod 37.152